La taula següent presenta un esquema de relació dels principals certificats acceptats i els perfils d’acreditació amb què es poden fer servir.

 

Entitat Emissora de Certificat Certificat Perfils d'acreditació
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya IdCat Persona física.
Direcció General de Policia eDNI Persona física.
Ceres - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Certificado de identidad de persona física Persona física.
Ceres - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Certificado de persona jurídica en el ámbito tributario Persona jurídica.
Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana Certificat de ciutadà Persona física.
Izenpe Certificado de ciudadano Persona física.
Camerfirma Certificado de pertenencia a una entidad Persona física.
Camerfirma Certificado de representante Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.
Camerfirma Certificado de persona jurídica Persona jurídica.
Firma Professional Certificado corporativo de persona física Persona física.
Firma Professional Certificado corporativo de representante legal Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.
Firma Professional Certificado corporativo de persona jurídica Persona jurídica.
Firma Professional Certificado corporativo de colegiado Persona física.
Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación Clase 2 de persona física Persona física.
Associación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación Clase 2 de persona jurídica Persona jurídica.
Autoridad de Certificación de la Abogacía Certificado reconocido de colegiado Persona física.
Autoridad de Certificación de la Abogacía Certificado corporativo reconocido de persona jurídica Persona jurídica.
Agencia Notarial de Certificación Certificados notariales personales Persona física.
Agencia Notarial de Certificación Certificados notariales corporativos de corporaciones de derecho público Persona física.
Agencia Notarial de Certificación Certificados para Empleados de notarias y colegios notariales Persona física.
Agencia Notarial de Certificación Certificados notariales corporativos de representación Persona vinculada a una organització amb capacitat de representació.
AC Organización Médica Colegial de España Certificado reconocido corporativo de colegiado Persona física.