Durant aquest periode, les persones físiques que vulguin lliurar documentació en paper hauran d'enviar un correu amb tots els documents en format PDF juntament amb una còpia en format PDF del DNI a l'adreça registre@llull.cat.

La identificació i signatura s’acreditaran amb la verificació de la identitat mitjançant sistemes de comprovació manuscrita o constatació de la identitat mitjançant plataformes d’interoperabilitat de la identificació.

Un cop registrada la documentació, se'ls enviarà un rebut al correu electrònic que consti a la documentació lliurada.