Les dades disponibles a la seu electrònica estan subjectes al que marca la Llei de Protecció de dades (LOPD) en relació als fitxers de titularitat pública

Dades de sol·licituds

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades pel/per la ciutadà/ana s’incorporen al fitxer automatitzat aplicatiu de gestió de tràmits de l’IRL, amb la finalitat de gestionar les subvencions que atorga l’IRL, fer el seguiment dels expedients corresponents i trametre la informació a les persones interessades.

Podeu adreçar-vos a la Gerència de l’IRL (Av. Diagonal, 373, 08008, Barcelona), unitat responsable d’aquest fitxer, per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals.

Dades de registre

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades del/de la ciutadà/ana són recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat registre d’entrada i sortida de documents, la finalitat del qual és recollir la informació que acredita la presentació de documents davant de l’Administració pública.

L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió. La persona interessada a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ho ha de sol·licitar per escrit a aquesta Direcció General (Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona).