Autorització de consultes telemàtiques de dades personals

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, reconeix i regula el dret del ciutadà/ana de no aportar les dades i els documents que es troben en poder de les administracions públiques.

En aplicació d’aquesta normativa, l’IRL estableix que en el moment que un/a ciutadà/ana fa un tràmit a través de la seva seu electrònica autoritza a fer les consultes necessàries a altres administracions.

Les consultes que es poden efectuar són:

  1. Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i certificats tributaris (IAE i Dades Identificatives).
  2. El certificat d'estar al corrent de deutes amb la Generalitat de Catalunya (ATC)
  3. El certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
  4. El document nacional d'identitat (DNI)

Les consultes telemàtiques que es poden dur a terme sense autorització per part del ciutadà són:

  1. Les dades del Registre Mercantil
  2. Les dades del Registre de Cooperatives
  3. Les dades del Registre d'Entitats