L0124 U10 1aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la primera convocatòria de data 18 de gener de 2023 (DOGC núm. 8840 - 25.1.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.