L0129 U10 2019

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria de l’any 2019 per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger.