L0124 U10 2019

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa corresponents a la 2a convocatòria de l’any 2019.