L0124 U10 2019

Modificació de la resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de data 20 de desembre de 2019 per la qual es resol la segona convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.