L0107 2aC 2023

Resolució per la qual es fa pública la llista provisional de la 2a Convocatòria de l’any 2023 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull.