L0124 2aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la segona convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.