L0129 U10 1aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.