L0127 U10 N-TRD 572/20- 1_Correcció errades

Correcció d’errades a la resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de data 23 de desembre de 2020 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).