L0110 U010 E911 2022

Resolució per la qual es modifica la resolució del director de l’Institut Ramon Llull de data 18 de novembre de 2022 per la qual es resol la 3a convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior.