L0129 U10 2C 2022

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la segona convocatòria per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.