L0124 U10 1aC 2023

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.