L0124 U10_2017

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la 1a convocatòria de l’any 2017 per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.