L0110 U010 E911 2022

Resolució per la qual es resol el desistiment de les sol·licituds de subvenció presentades a la 3a convocatòria 2022 a la mobilitat del professorat d’estudis catalans a universitats de l’exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per a impartir-hi docència.