L0185 U10_2017

Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció i/o adaptació per a la subtitulació de textos escènics.