L0127 U10_2016

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la segona convocatòria de l’any 2016 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana.