L0124 U10 2C 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la segona convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.