L0124 U10 2aC 2022

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.