L0110 U010 E911 2aC 2023

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció presentades en el marc de la 2a convocatòria 2023 a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior.