L0164 U10_2016

Resolució per la qual es modifica la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions programades a l’exterior en l’àmbit de les arts escèniques i la música de data 14 d’octubre de 2016..