L0107 2aC 2023

Resolució per la qual es fa publica la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a la 2a Convocatòria de l’any 2023 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana del Consorci Institut Ramon Llull.