L0124 U10 2aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 9 de juny de 2023 (DOGC núm. 8938 – 16.6.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.