L0129 U10 2aC 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la segona convocatòria de data 9 de juny de 2023 (DOGC núm. 8938 - 16.6.2023) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’elaboració de materials de promoció internacional d’obres de literatura catalana i aranesa.