L0124 U10 1aC 2023

Resolució per la qual es resol el desistiment d’una sol·licitud de subvenció de la primera convocatòria per a la realització d’activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.