L0127 U10_2017

Correcció d’errades a la resolució per la qual es resol la primera convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i aranesa.