L0127 U10 2C 2022

Resolució per la qual es resolen les inadmissions i els desistiments de la segona convocatòria de l’any 2022 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).