L0168 2023

Resolució de nomenament de les persones que actuaran en qualitat d’expertes de la comissió de valoració de la convocatòria de data 10 de febrer de 2023 (DOGC núm. 8856 de 16 de febrer de 2023) en règim de concurrència competitiva, per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya.