Per afegir documents als vostres expedients, cliqueu un d'aquests enllaços:


Com presentar documentació per a justificar una subvenció

Beneficiaris residents a Espanya que disposen de certificat digital

Per presentar la documentació justificativa (factures, document excel de justificació, comprovants de pagament) a través de l'Oficina virtual, heu d'utilitzar aquest enllaç El sistema signarà cadascún dels documents presentats. Per més detalls consulteu la Guia per a presentar documentació justificativa per mitjans telemàtics.

Beneficiaris residents a Espanya sense certificat digital ni IdCat Mòbil

Cal que presenteu la documentació justificativa a una oficina del registre o segons estableix l'article 38.4, de la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Beneficiaris residents a l'estranger

Per presentar documentació justificativa (factures, comprovants de pagament, document excel de justificació) a través de l'Oficina virtual heu d'utilitzar aquest enllaç El sistema signarà cadascún dels documents presentats. Per més detalls consulteu la Guia per a presentar documentació justificativa per mitjans telemàtics.

Per a presentar la documentació justificativa en paper, heu d'adreçar-vos a una oficina de registre (seus IRL o bé segons estableix l'article 38.4, de la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).