TRAMITACIÓ INTERROMPUDA TEMPORALMENT

D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen tots els procediments administratius i s’interrompen els terminis per la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que perdi vigència l’esmentat Reial decret, o en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Termini de presentació de sol·licituds: PENDENT NOUS TERMINIS