Mecanismes d’identificació i signatura electrònica en relació amb la persona signant


IdCat-Mòbil

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania basat en l'enviament de paraules de pas d'un sol ús al mòbil. Cal registrar prèviament les dades de contacte al fitxer de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat.

Info IdCat-Mòbil

Certificat digital

Els certificats digitals emesos per totes aquelles entitats de certificació classificades pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per identificar la ciutadania i les empreses davant de les administracions públiques catalanes. El certificat digital és, doncs, un mitjà d’identificació que determina tant la identitat de la persona usuària com el seu tipus d’acreditació. El tipus de perfil d’acreditació determina el grau de representació de la persona que s’identifica i actua envers tercers i/o ella mateixa. Aquesta darrera informació serà determinada per les dades que incorpora el certificat digital que faci servir la ciutadania.

Info certificats

Mecanisme no criptogràfic d'acreditació (usuari i contrasenya)

Mecanisme no criptogràfic d'acreditació (usuari i contrasenya)  per a ciutadans/anes estrangers/eres no residents. L’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar-la i fer-la arribar als ciutadans estrangers no residents després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Per aquest motiu, els ciutadans estrangers no residents que, per ser la primera vegada que presenten una sol·licitud a l’Institut Ramon Llull, no disposin d’acreditació, caldrà fer la seva petició d'acreditació.
L’acreditiació té una validesa de cinc anys a comptar a partir de la data de presentació de la documentació que acredita la identitat de la persona interessada, a no ser que hi hagi hagut algun canvi.
A diferència del mecanisme ID, el mecanisme d’acreditació dóna accés a tots els expedients del sol·licitant.

Info usuari contrasenya

Mecanisme ID

El mecanisme ID, sistema no criptogràfic mitjançant usuari i contrasenya, que l’Institut Ramon Llull s’encarrega de generar i fer arribar d’una manera segura a les persones interessades després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Aquest mecanisme dóna accés  únicament a expedient al qual està associat.

Info ID

Ciutadans/anes espanyols/oles i ciutadans/anes estrangers/eres residents a Espanya

Per utilitzar els serveis electrònics de l'Institut Ramon Llull que requereixin identificació són vàlids els certificats digitals, l'idCAT Mòbil i el mecanisme ID.

Resum de mecanisme d'identificació, segons tràmit

  Signatura i presentació de document
Sol·licitud

Certificat digital/IdCat Mòbil

Declaracions responsables

Certificat digital/IdCat Mòbil

Desistiment

Certificat digital/IdCat Mòbil

Renúncia

Certificat digital/IdCat Mòbil

Recurs

Certificat digital/IdCat Mòbil

Documentació justificativa

Certificat digital/IdCat Mòbil

Factures i comprovants de pagament

Certificat digital/IdCat Mòbil

Resta de documents Certificat digital/IdCat Mòbil/ID
 1. Presentació de sol·licituds.

  Per presentar una sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull és necessari disposar d'un certificat digital o IdCAT_Mòbil.

  En el cas de persones jurídiques, s’admeten certificats de persones físiques o IdCat Mòbil sempre i quan aquests identifiquin el representant legal de l’entitat.

  Es poden fer servir els certificats digitals de totes les entitats de certificació que estiguin classificades pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya  com a vàlides per identificar les persones físiques i les persones jurídiques davant de les administracions públiques catalanes.

  Cal tenir en compte que depenent del servei o tràmit pot quedar restringida la relació de certificats acceptats segons el que determinin els aspectes particulars de la seva política de seguretat i/o normativa.

 2. Presentació de documents per a expedients en tramitació

  Quan es tracti de declaracions responsables, desistiments, renúncies, documentació justificativa o recursos, els ciutadans espanyols i els residents a Espanya que vulguin presentar aquests documents per mitjans telemàtics hauran de disposar del corresponent certificat digital o IdCat-Mòbil. En canvi, la presentació de la resta de de documents a través de la seu electrònica en el marc d’un expedient ja obert es pot dur a terme també mitjançant el mecanisme ID.

 3. Presentació de documentació justificativa

  Per tal de presentar la documentació justificativa per mitjans telemàtics, el beneficiari haurà de disposar de certificat digital o IdCat-Mòbil. Per tal de garantir la fidelitat amb els originals tots els documents justificatius han d’anar signats. electrònicament.

Ciutadans/anes estrangers/eres no residents a Espanya

 

Per utilitzar els serveis electrònics de l'Institut Ramon Llull que requereixin identificació són vàlids el mecanisme d'usuari/contrasenya i el mecanisme ID.

Resum de mecanisme d'identificació, segons tràmit

  Signatura i presentació de document
Sol·licitud Acreditació (usuari i contrasenya)
Declaracions responsables Acreditació (usuari i contrasenya)
Desistiment Acreditació (usuari i contrasenya)
Renúncia Acreditació (usuari i contrasenya)
Recurs Acreditació (usuari i contrasenya)
Documentació justificativa Acreditació (usuari i contrasenya)
Factures i comprovants de pagament Acreditació (usuari i contrasenya)
Resta de documents Acreditació (usuari i contrasenya)

 

 1. Presentació de sol·licituds

  Per identificar els/les ciutadans/anes estrangers/eres no residents s’utilitza el sistema d’identificació a la seu electrònica amb el sistema d'acreditació (usuari i contrasenya)

  L’Institut Ramon Llull s’encarrega de fer arribar d’una manera segura l'acreditació (usuari i contrasenya) a les persones interessades després d’haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat. Per aquest motiu, els ciutadans estrangers no residents que, per ser la primera vegada que presenten una sol·licitud a l’Institut Ramon Llull, no disposin d'acreditació, caldrà fer la seva  petició d'acreditació

 2. Presentació de documents per a expedients en tramitació

  Quan es tracti de declaracions responsables, desistiments, renúncies, documentació justificativa o recursos, els ciutadans/nes estrangeres no residents a Espanya que vulguin presentar aquests documents per mitjans telemàtics caldrà que disposin d'acreditació (usuari contrasenya). En canvi, la presentació de la resta de documents a través de la seu electrònica en el marc d’un expedient ja obert es pot dur a terme també, mitjançant el mecanisme ID.

 3. Presentació de documentació justificativa

  Per tal de presentar la documentació justificativa per mitjans telemàtics, cal disposar d'acreditacií (usuari i contrasenya) i seguir els passos que es descriuen a la Guia per a presentar documentació justificativa per mitjans telemàtics.