1. La instància genèrica es pot presentar en qualsevol moment.
  2. El formulari de petició pot anar acompanyat d'un màxim de quatre documents relacionats amb la situació que s'exposa.
  3. Prèviament a la presentació de la petició genèrica, cal comprovar que no hi hagi cap tràmit associat a la sol·licitud que es vol presentar a l'Oficina Virtual de l'IRL. En cas que existeixi un tràmit específic, la petició s'haurà de fer seguint les indicacions del tràmit.
  4. El còmput de terminis, pel que fa a l'obligació de resoldre de l'Administració és el que s'estableix a la legislació vigent de procediment administratiu. En tot cas, si es tracta d'una petició que s'emmarca en un procediment amb terminis concrets, caldrà tenir en compte els terminis que marca el tràmit corresponent.
  5. La data efectiva d'inici del còmput ha de ser comunicada per l'ens o òrgan competent.
  6. Es considerarà data vàlida, a l'efecte de còmput de terminis, la d'entrada al Registre electrònic.
  7. La data i hora oficials del Registre electrònic de l'Institut Ramon Llull, als efectes de còmput de terminis, és la data i hora oficials de Catalunya.

 

  Guia de procediment de sol·licitud d’instància genèrica (per a tràmits que no disposen de sol·licitud específica)

  Guia de petició de credencials (només per a ciutadans amb residència fiscal a l’estranger)