Data de publicació: 25/01/2021

L0186 U10 2020

Correcció d’errades a la resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de data 28 de desembre de 2020 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

 

Data de publicació: 28/12/2020

L0125 U10 2020

Correcció d’errades a la resolució de la directora del Consorci de l’Institut Ramon Llull de data 23 de desembre de 2020 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 28/12/2020

L0186 U10 2020

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres i portafolis/dossiers d’artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital.

 

Data de publicació: 23/12/2020

L0124 U10 2020

Resolució de la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa.

 

Data de publicació: 23/12/2020

L0125 U10 2020

Resolució de la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l’estranger d’obres il·lustrades.

 

Data de publicació: 23/12/2020

L0129 U10 2020

Resolució de la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions per a la traducció de fragments i l’elaboració de dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a trameses a l’estranger.

 

Data de publicació: 23/12/2020

L0127 U10 2020

Resolució de la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 23/12/2020

L0127 U10 2020

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció corresponents a la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

 

Data de publicació: 18/12/2020

L0185 U10 2020

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

 

Data de publicació: 17/12/2020

L0114 U10 2020

Correcció d’errades a la resolució de la directora de data 11 de desembre de 2020 per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen la docència.

 

Data de publicació: 15/12/2020

L0170 U10 2020

Resolució de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura per a l’any 2020.

 

Data de publicació: 14/12/2020

L0169 U10 2020

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 14/12/2020

L0169 U10 2020

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques.

 

Data de publicació: 11/12/2020

L0114 U10 2020

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen la docència.

 

Data de publicació: 11/12/2020

L0114 U10 2020

Resolució per la qual es resol la inadmissió i el desistiment de les sol·licituds de subvenció a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior des de la universitat on exerceixen la docència.