Data de publicació: 22/10/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2014.

 

Nota important: El termini de presentació de la documentació justificativa de l’activitat subvencionada és d’un mes a comptar a partir de l’endemà de l’acabament de la darrera de les activitats subvencionades (o d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de la seva publicació a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull, en els casos d’activitats ja realitzades en el moment de publicar-se la resolució). A aquests efectes, els beneficiaris de subvencions (Annex 1) hauran de presentar a l’Institut Ramon Llull la relació classificada de les despeses (Annex 3) juntament amb les factures originals, els comprovants de pagament, la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 25/07/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2014.

 

Nota important: El termini de presentació de la documentació justificativa de l’activitat subvencionada és d’un mes a comptar a partir de l’endemà de l’acabament de la darrera de les activitats subvencionades (o d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de la seva publicació a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull, en els casos d’activitats ja realitzades en el moment de publicar-se la resolució). A aquests efectes, els beneficiaris de subvencions (Annex 1) hauran de presentar a l’Institut Ramon Llull la relació classificada de les despeses (Annex 3) juntament amb les factures originals, els comprovants de pagament, la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 25/07/2014

RESOLUCIÓ convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització de traduccions d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana que es realitzin durant l'any 2014.

 

Nota important: Per tal de poder iniciar la tramitació del pagament del 50% de la subvenció, els beneficiaris (Annex I) hauran d’acceptar expressament la subvenció mitjançant el següent document d’acceptació model d’acceptació. És imprescindible que retornin aquest document d’acceptació a l’Institut Ramon Llull per correu postal (Av Diagonal, 373; 08008 Barcelona). 

Aquesta acceptació s’ha de fer en el termini improrrogable de 30 dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 21/07/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a empreses editorials de literatura infantil i juvenil per a l’any 2014.

 

Data de publicació: 18/07/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2014.

 

Data de publicació: 15/07/2014

RESOLUCIÓ de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull a universitats del domini lingüístic del català per organitzar seminaris i activitats de reflexió en el camp de les humanitats i les ciències socials amb universitats de fora del domini lingüístic durant l’any 2014.

 

Data de publicació: 15/07/2014

RESOLUCIÓ de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a residències de traductors de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2014.

 

Data de publicació: 15/07/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana durant l'any 2014.

 

Data de publicació: 11/06/2014

RESOLUCIÓ convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització de traduccions d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana que es realitzin durant l'any 2014.

 

Nota important: Per tal de poder iniciar la tramitació del pagament del 50% als beneficiaris de subvenció que consten en l'Annex I és necessari que acceptin la subvenció mitjançant el següent model d’acceptació. És imprescindible que retornin aquest document d’acceptació a l’Institut Ramon Llull per correu postal (Av Diagonal, 373; 08008 Barcelona) 

Aquesta acceptació s’ha de fer en el termini improrrogable de 30 dies a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, (data que consta en aquest tauler d’anuncis). La data de recepció serà la d’entrada en el registre de l’Institut Ramon Llull.

Data de publicació: 28/05/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la realització d'activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament que es realitzin durant l'any 2014.

Data de publicació: 21/05/2014

 Llista de seleccionats a l' Estada lingüística d’estiu a Barcelona (2n període d'inscripció) 

 PDF (21 KB)

Data de publicació: 20/05/2014

RESOLUCIÓ per la qual es resol la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a artistes catalans per a desplaçaments a l'exterior per a l'any 2014.

 

Nota important: Les sol·licituds de l'Annex I cal que presentin el model per a la relació classificada de les despeses de l’activitat. Aquest document s'ha de retornar a l’Institut Ramon Llull (Avda. Diagonal, 373, 08008 Barcelona) juntament amb les factures originals i les seves còpies, els comprovants de pagament, la memòria valorativa i tot el material de promoció que faci referència a l’activitat on aparegui el logotip de l’Institut Ramon Llull.

D’acord amb les bases de la convocatòria, el termini de presentació de la documentació justificativa de l’activitat subvencionada és d’un mes a partir de l’endemà de l’acabament de l’activitat (o d’un mes a partir de l’endemà de la data de la seva publicació al web de l’Institut Ramon Llull, en els casos d’activitats ja realitzades en el moment de publicar-se la resolució). Tingueu en compte que el compliment d’aquest termini és imprescindible per rebre la subvenció atorgada i per tant si la documentació no ha estat presentada dins d’aquest termini, l’Institut Ramon Llull procedirà a la seva revocació.

Data de publicació: 15/05/2014

Llista de seleccionats al XIII Campus universitari de la llengua catalana

PDF (54 KB)

Data de publicació: 15/05/2014

Llista de seleccionats a l' Estada lingüística d’estiu a Barcelona 

 PDF (22 KB)

Data de publicació: 08/05/2014

RESOLUCIÓ de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a residències de traductors de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2014.